معرفی کاتالوگ محصولات
شرکت دی جی ام تکنومیکس

کاتالوگ کنسانتره جلگه ای
تابستانه مناطق کم ارتفاع
Plain Areas
(SUMMER)

کاتالوگ مناطق مرتفع
کنسانتره کوهستانی
Mountainous Areas

در صورت درخواست اطلاعات بیشتر و دریافت فایل کاتالوگ ها با واحد فروش 4103500- 021 تماس بگیرید.

کاتالوگ مکمل ویژه دام سبک

کاتالوگ مناطق کم ارتفاع
کنسانتره جلگه ای
Plain Areas

کاتالوگ مکمل های ویژه
Special Premixes

کاتالوگ ممکل های ویژه دام
Livetock Supplements

کاتالوگ توکسل بایندر
Novi Tox Bind

کاتالوگ مناطق مرتفع
کنسانتره کوهستانی تابستانه
Mountainous Areas (SUMMER)

سبد خرید